۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

خودم درچهل سال قبل

من عکاسم و عکس میگیرم. اما دیشب به این فکرکردم که عکاسی درچهل سال قبل چگونه بوده است و با سوژه ها چه میکرده است؟.
مثلا اگرمیخواستند عکسی ازمن بگیرند، چه چیزی تحویل من میدادند؟
شاید دیگران تلاش کنند که تصویرهای آینده را بگیرند، اما دیشب حسم برانگیخته شد که ازچهل سال قبل خودم عکس بگیرم و یا با تکنیک عکاسی چهل سال قبل عکس بگیرم.
برخاستم و بیست دقیقه ای وقت صرف کردم و بلاخره خودم را درچهل سال قبل یافتم.
حتی خودم هم باورم شد که دردهه چهل زندگی میکرده ام.
این عکس خودم درچهل سال قبل